امان از دیکته! فغان از نوشتن!

یا

چرا مهارت نوشتن و writing را جدی بگیریم؟ و چگونه آن را تقویت کنیم؟

 

هرجایی که بخواهید وارد بشوید و از زبان استفاده کنید به هر چهار مهارت زبان نیاز دارید. خواه مهاجرت باشد، یا یک مسافرت ساده و خواه درس و تحصیل باشد یا کار یا هر زمینه‌ی دیگر، چه خارج از کشور، چه داخل کشور. اگر به زبان انگلیسی نیاز دارید، احتمالا به هر چهار مهارت نیاز دارد. که عبارتند از...